قیمت خرید دستگاه دستگاه طیف سنج جذب اتمی کروم ابزار AAS240

دستگاه طیف سنج جذب اتمی AAS

دستگاه طیف سنج جذب اتمی Atomic Absorption Spectroscopy بر پایه اصل جذب نور توسط اتم های آزاد بنا نهاده شده است. در این روش هر عنصری در طول موج منحصر به فرد و خاصی نور را جذب نموده و در طول موج های دیگر هیچ نوری جذب نمی نماید. برای آنالیز نمونه با جذب اتمی، نمونه را تا دمای بالا حرارت میدهند.