طیف سنجی Fluorescence

خانه/طیف سنجی Fluorescence

مرور کلی

Fluorescence-Spectrometer

طیف سنجی فلورسانس که تحت عنوان Fluorometry یا Spectrofluorometry نیز شناخته می شود، یک نوع از طیف سنجی الکترومغناطیسی است که توانایی اندازه گیری کیفی و کمی را در شناسایی نمونه های آلی و معدنی دارد. این روش کاربرد گسترده ایی تحقیقاتی و کاربردی در علوم زیستی، تشخیص بالینی، کشاورزی، صنایع شیمیایی و دارویی دارد.
کمپانی Jasco از کمپانی پیشگام در توسعه این روش در دنیا به شمار می رود که با برخورداری از مجموعه کامل از ادوات جانبی توانایی اندازهگیری انواع نمونه را دارد:

  • FP-8200: کاربردهای عمومی مخصوصا نمونه های مایع، محدوده طول موجی۲۰۰-۷۵۰ نانومتر(انتخابی ۲۰۰-۹۰۰نانومتر)، حساسیت (S/N> 1,600 RMS)، سرعت اسکن ۲۰,۰۰۰ نانومتر در دقیقه، رزولوشن ۲٫۵ نانومتر
  • FP-8300: مطالعات نمونه های زیستی، محدوده طول موجی ۲۰۰-۷۵۰ نانومتر(انتخابی ۹۰۰-۲۰۰نانومتر) حساسیت (S/N> 2,800 RMS)، سرعت اسکن ۲۰,۰۰۰ نانومتر در دقیقه، رزولوشن۱ نانومتر، قابلیت اتصال به تمام لوازم جانبی، قابلیت اندازهگیری فسفرسانس
  • FP-8500: مطالعات تحقیقاتی فوق پیشرفته و دقیق، محدوده طول موجی ۷۵۰-۲۰۰ نانومتر(انتخابی۹۰۰-۲۰۰ نانومتر) حساسیت (S/N>5,000 RMS)، سرعت اسکن ۶۰,۰۰۰ نانومتر در دقیقه، رزولوشن ۱ نانومتر، قابلیت اندازهگیری فسفرسانس به صورت سه بعدی، بهینه شده برای اندازهگیری نمونه های جامد
  • FP-8600: مطالعات تحقیقات مواد در ناحیه NIR به خصوص کربن نانوتیوپ ها، محدوده (Ex: 200-850 nm, Em: 200-1010 nm) ، حساسیت (S/N>2,500 RMS)، سرعت اسکنEx: 60,000, Em: 120,000 نانومتر در دقیقه، قابلیت اندازهگیری فسفرسانس

دستگاه

بروشور

Fluorescence Spectrometers Jasco FP-8000 Series

FP-8000 Accessories

0 پسندیدن