اسپکتروفتومتر میکروسکوپ

خانه/اسپکتروفتومتر میکروسکوپ

مرور کلی

Jasco Microscopic Spectrophotometer

Jasco Microscopic Spectrophotometer

در سال ۲۰۰۷ کمپانی JASCO با ترکیب میکروسکوپ و اسپکتروفتومتر موفق شد تا اولین میکروسکوپ با قابلیت طیف سنجی در ناحیه UV-Vis/NIR را به بازار معرفی کند.
اسپکتروفتومتر میکروسکوپ در صنایع مختلف و به خصوص نمونه های غیر همگن و جامد کاربرد دارد که می توان به کاربردهای عمده آن در نیمه هادی ها، الکترونیک و نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی اشاره کرد،. این دستگاه قابلیت های Imaging و  Mappingرا در ناحیه UV-Vis-NIR فراهم می سازد.
طیف گسترده ای از مد های اندازهگیری از قبیل جمع آوری طیف های انتقال / بازتابی، اندازه گیری فاصله باند و ضخامت فیلم نیمه هادی ها، ارزیابی ویژگی های بلورهای فتونونی، تجزیه و تحلیل رنگ نمونه های میکروسکوپی می تواند به راحتی با استفاده این دستگاه انجام گیرد.
سری MSV-5000 دارای ۳ مدل مختلف می باشد:

  • اسپکتروفتومتر MSV-5100
    یک میکروسکوپ UV-Vis که ناحیه طول موجی ۹۰۰-۲۰۰ نانومتر را پوشش می دهد.
  • اسپکتروفتومتر MSV-5200
    شامل یک آشکارساز PbS به همراه خنک کننده Peltier و که ناحیه طول موجی ۲۷۰۰-۲۰۰ نانومتر را پوشش می دهد.
  • اسپکتروفتومتر MSV-5300
    شامل یک آشکارساز InGaAs برای مطالعه در ناحیه NIR  که ناحیه طول موجی ۱۷۰۰-۲۰۰ نانومتر را پوشش می دهد.

اندازه گیری قطبش
یک سیستم پولاریزر  اتوماتیک  اندازه گیری قطبش فراهم می کند.

استیج XYZ
مرحله اتوماتیک اختیاری عملکرد سیستم را به خصوص برای نقشه برداری (Mapping) و اندازه گیری های چند نقطه افزایش می دهد.

 

دستگاه

بروشور

Microscopic Spectrophotometer

MSV-5000 Series

Microscopic Spectrophotometer MSV-5000
0 پسندیدن