كارگاه آموزشي میکروسکوپ رامان و کاربردهای آن در فناوری نانو

خانه/كارگاه آموزشي میکروسکوپ رامان و کاربردهای آن در فناوری نانو

كارگاه آموزشي میکروسکوپ رامان و کاربردهای آن در فناوری نانو

شرکت کروم ابزار پارسه با همکاری دانشگاه محقق اردبیلی و به منظور ارتقاء دانش و مهارت هاي اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه، دانشجويان و كارشناسان و معرفی یکی از جديدترين ابزارهای علمي و تحقيقاتی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ اقدام به برگزاری كارگاه آموزشي میکروسکوپ رامان و کاربردهای آن در فناوری نانو کرد.

 

ارسال نظر