دورنگ نمایی دورانی - Circular Dichroism (CD)

خانه/دورنگ نمایی دورانی – Circular Dichroism (CD)

Circular-Dichroism

در سال ۱۹۶۱ کمپانی JASCO اولین دستگاه دورنگ نمایی دورانی را به دنیا معرفی کرد و در حال حاضر پیشگام این سیستم در دنیا می باشد.

دورنگ نمایی دورانی  (Circular Dichroism) کاربردهای فراوانی در تحقیقات داروسازی و شناسایی ساختار پروتین ها، پتیدها و آمینو اسیدها دارد.

JASCO این روش را در سه دستگاه با کاربردهای مختلف توسعه داده است که عبارتند از:

  • J-1100: کاربردهایی آموزشی، محدوده طول موجی ۱۸۰-۶۰۰ نانومتر
  • J-1500: مطالعات تحقیقاتی پیشرفته، محدوده طول موجی ۱۶۳-۹۵۰ نانومتر و بازه انتخابی ۱۶۰۰-۱۶۳ نانومتر
  • J-1700: مطالعات تحقیقاتی در محدود ناحیه نزدیک به قرمز (NIR) ، محدوده طول موجی ۲۵۰۰-۱۶۳ نانومتر

دورنگ نمایی دورانی ارتعاشی Vibrational Circular Dichroism Spectrometer (VCD)

FVS-6000: برای تعیین ترکیب مولکولی مولکول کایرال، تجزیه و تحلیل فریم مولکولی و جهت گیری گروه های مختلف عاملی دستگاه دورنگ نمایی ارتعاشی در مطالعات پروتین ضروری است این سیستم می تواند طیف گسترده ای از بازه طیفی (۸۵۰-۳۲۰۰ cm-1) را به صورت استاندارد و با استفاده از. آشکارسازهای اختیاری و فیلتر می تواند به صورت سفارشی امکان پوشش دهی بازه طیفی (۷۵۰-۴۰۰۰ cm-1) را دارد که در این صورت امکان اندازه گیری گروههای عاملی OH و NH نیز فراهم می شود.

VFT-4000: تجهیز جانبی دورنگ نمایی دورانی ارتعاشی جهت اتصال بهFTIR4000/6000  می باشد که اطلاعات مفیدی برای فعالیت نوری کربوهیدرات ها و شناسایی ساختار مولكول های کایرال در ناحیه مادون قرمز را فراهم می کند.

 

 دستگاه بروشور
 Circular Dichroism  Jasco J-1000 Series Circular Dichroism
 Vibrational Circular Dichroism  FVS-6000
 Circularly Polarized Luminescence  Circularly Polarized Luminescence

ارسال نظر