دورنگ نمایی دورانی - Circular Dichroism (CD)

خانه/دورنگ نمایی دورانی – Circular Dichroism (CD)

Circular-Dichroism

در سال ۱۹۶۱ کمپانی Jasco اولین دستگاه دورنگ نمایی دورانی را تولید کرد و در حال حاضر پیشگام این سیستم در دنیا می باشد.
این دستگاه در تحقیقات داروسازی و شناسایی ساختار پروتین ها، پتیدها و آمینو اسیدها کاربردهای فراوان دارد.
Jasco این روش را در سه دستگاه با کاربردهای مختلف توسعه داده است که عبارتند از:

  • J-1100: کاربردهایی آموزشی، محدوده طول موجی(۱۸۰-۶۰۰) نانومتر
  • J-1500: مطالعات تحقیقاتی پیشرفته، محدوده طول موجی(۱۶۳-۹۵۰) نانومتر و بازه انتخابی (۱۶۰۰-(۱۶۳ نانومتر
  • J-1700: مطالعات تحقیقاتی در محدود ناحیه نزدیک به قرمز (NIR)، محدوده طول موجی (۲۵۰۰-(۱۶۳ نانومتر

دورنگ نمایی دورانی ارتعاشی Vibrational Circular Dichroism Spectrometer (VCD)
FVS-6000 : برای تعیین ترکیب مولکولی مولکول کایرال، تجزیه و تحلیل فریم مولکولی و جهت گیری گروه های مختلف عاملی دستگاه دورنگ نمایی ارتعاشی در مطالعات پروتین ضروری است این سیستم می تواند طیف گسترده ای از بازه طیفی (۸۵۰-۳۲۰۰ cm-1) را به صورت استاندارد و با استفاده از. آشکارسازهای اختیاری و فیلتر می تواند به صورت سفارشی امکان پوشش دهی بازه طیفی (۷۵۰-۴۰۰۰ cm-1) را دارد که در این صورت امکان اندازه گیری گروههای عاملی OH و NH نیز فراهم می شود.

 دستگاه بروشور
 Circular Dichroism  Jasco J-1000 Series Circular Dichroism
 Vibrational Circular Dichroism  FVS-6000

ارسال نظر